motion design ungarisch hungarian ungarisch német
Webdesign, banner készítés, oktatás Budapesten Ungarisch- und Russischunterricht in Budapest Ungarisch Dolmetscher- und Übersetzungsbüro in Budapest
Webdesign, Banner Erstellung in Budapest Hungarian and Russian Courses in Budapest Német fordító- és tolmácsiroda Budapesten
  Német- és oroszoktatás Budapesten jf

Juliane Fuchs

Kontakt Fuchs Juliane

jufispace_3

A „Kommentált fordítások" címet viselő első rész valós fordítói feladatokat tartalmaz, azaz a szövegek nem didaktikai céllal íródtak, nem is „megkurtítottak", és fordításuk sem a fordításokatás didaktikai szempontjai szerint készült.

Ilyeténképpen a ungarisch übersetzer szövegek jellege, színvonala és nehézsége eltérő. A forrásnyelvi (magyar) szövegeket mindazonáltal a fordítást ungarisch übersetzungsbüro előkészítő, elgondolkodtató feladatok sora követi, s csak ezután jön maga a célnyelvi (német) szöveg, amelyet kommentárok kísérnek. A fordítói feladatok valós voltából következik, hogy a feladatok elvégzéséhez, illetve a kommentárok megértéséhez biztos nyelvtudásra van szükség. Biztos nyelvtudással az rendelkezik, akinek a német fordító magyarázatok megértéséhez nincs szüksége arra, hogy előtte elmélyülten tanulmányozza magát a jelenséget, illetve a különféle jelenségek különféle leírásait. Ezért alapvető dolgokra nem térek ki, ugyanakkor teljességre sem törekedhettem.

Die Aufgabe ist verhältnismaßig einfach: es gilt eine Einladung mit näheren Angaben zu übersetzen.

Schwierigkeiten entstehen jedoch, fordítás magyar-német wenn der Auftraggeber in völliger Unkenntnis dessen, mit welchen Problemen die Kommunikation in einer Fremdsprache einhergehen kann, darauf besteht, daß torzításmérő használt auch jene Elemente des Textes „übersetzt" werden, welche eine für die Rezepienten völlig unbekannte Realität referieren, oder wenn der angehende Übersetzer sein Vorgehen nicht reflektiert und meint, bei einer Übersetzung müßte budapest webdesign unterricht alles übersetzt werden.

A koherenciára visszatérve: a fordítónak jogi szöveg fordításakor tehát az esetek zömében alapvetően el kell fojtania kreativitását, és egy hagyományos szaknyelvhez kell illeszkednie. wien ungarisch dolmetscher Ez nem mindig könnyű feladat, egyrészt azért, mert nyelvi tuda­tossága, preferenciái lázadozhatnak egyes, már bevett formák ellen (és lehet, hogy ezek valóban nem a legszerencsésebb kifejezések adott esetben), másrészt azért, mert nem ismeri azokat a forrásokat, ahonnan tájékozódhat. Fontos tudni, hogy Magyar­országon elfogadták a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról szóló törvényt, melynek értelmében 2006. január 1-től az interneten ingyenesen közzéteszik valamennyi magyar jogszabályt, amelyekhez elektronikusan eddig csak előfizetés ellenében lehe­tett hozzáférni (minisztériumi honlapokon a releváns anyagok eddig is fenn voltak, de együtt nem).* A jogszabályokhoz való hozzáférés jelentős megkönnyítésével a fordító helyzete is könnyebbé válik, hiszen például adózási kifejezések, a közoktatási rend­szer vagy a vámtarifa besorolási szisztémája pillanatok alatt elérhetővé válnak, és ezek ismerete nem csupán lehetőség, hanem "kényszer" is: magyar nyelvű, különösen hi­vatalos relevanciájú szövegek alkotásakor ezekre támaszkodni kell.
fordítás német További segítségül szolgálhatnak különféle jogi szakkönyvek, egyetemi tankönyvek. Nagyon kevés a jó szakszótár, és a kétnyelvű jogi szótárak sem tartoznak ezek közé (az egynyelvű idegen nyelvű jogi szótárak viszont hasznosak a definíciók miatt), így bár ezek általános eligazítást adhatnak egy kifejezés jelentésére nézve, a szótárakban szereplő kifejezések mindig gyanúval kezelendők, és autentikus szövegforrásokban érdemes utánanézni ezeknek. Kivétel talán az Igazságügyi Minisztérium által az EU-s joganyag hivatalos fordításához készített terminológiai adatbázis, mely elérhető az interneten és megvásárolható kiadványok formájában is, és mely abból a szempont­ból kivétel elsősorban, hogy azon szövegek (az EU jogszabályai) tekintetében, me­lyekhez készült, valóban releváns, hiszen szóhasználatuk lehetőség szerint megegyezik (sajnos hibák itt is adódnak).1 Hasznos kiadvány még az Angol—amerikai jogi nyelv és a Német—osztrák jogi nyelv című kiadvány, ami szerződésszövegeket, szerződési terminológiát tartalmaz két nyelven.2 Az internet megbízhatósága, mint minden más területen, természetesen itt is kritikával kezelendő.

übersetzer ungarisch deutsch Természetesen az autentikus szövegforrásokkal kapcsolatban se legyenek feltétlen illúzióink. A magyar jogszabályszövegekben sokszor előfordul mondatszerkezeti, helyesírási hiba, és sajnos a szóhasználati koherencia ezek között sem teljes mértékű. Különösen nem megbízhatóak a nemzetközi egyezmények stb. hivatalos magyar fordításai. Bár a fordító megörülhet, ha egy szövegben olyan nemzetközi egyez­ményre hivatkoznak, melyet magyarul is kihirdettek, ezeknek a szövege igen sokszor megdöbbentően rossz. A szerző igen kellemetlen élménye volt például a TIR-egyezmény egységes szerkezetbe foglalt verziójának franciáról magyarra történő fordítása­kor a kihirdetett magyar változattal való szembesülés: még a teherautó-ponyvák előírt rögzítőelemeinek is háromféle elnevezése volt a szövegben. Szintén ne bízzunk felté­tel nélkül egy magyar jogszabály angol vagy német változatában3, sokszor kevéssé kompetens fordítók készítették ezeket, és ezek nem is hivatalosak, csak tájékoztató jellegűek. Mi a teendő ilyen esetben? Amennyiben hivatalos szöveget fordítunk, mely­ben magyarul kihirdetett nemzetközi szövegre hivatkoznak, a fordító akkor jár el he­lyesen, ha a hivatalos szöveghez ragaszkodik, annak stilisztikai, tartalmi problémái el­lenére, adott esetben jelezve (ha lehet, lábjegyzetben, ha nem, a megbízó felé), hogy mi a gond a felhasznált szöveggel. Ha olyan szöveget fordítunk, mely majd hatályon kívül helyezi a felhasználandó szöveget (ez főleg azoknál fordulhat elő, akik EU-s jogszabályokat fordítanak), akkor attól jobban el lehet térni, természetesen tovább­ra is maximálisan figyelembe véve azokat a további szövegeket, melyhez szövegünk kapcsolódik.

 

csak jó arányérzékkel lehet végezni, a célnyelvi szö¬veg "dúsítását" nem szabad túlzásba vinni, óvakodni kell a túlfordítástól.
GRAMMATIKAI ÁTVÁLTÁSI MŰVELETEK
1. GRAMMATIKAI KONKRETIZÁLÓDÁS ÉS GENERALIZÁLÓDÁS
1.1. A nemek konkretizálódása
1.2. A nemek generalizálódása
1.3. Tudatos konkretizálás
1.4. A konkretizálás eszközei
A személyes névmás konkretizálása jó példája annak, hogy egy egyszerű különbség a nyelvek grammatikai rendszerében milyen messzemenő követ¬kezményekkel járhat a fordításra nézve. A konkretizálódás a magyarról IE nyelvekre való fordításban, a generalizálódás az IE nyelvekről ma-gyarra való fordításban automatikusan végbemegy, akár akarja a fordító, akár nem.
A konkretizálódás ellen a fordító nem tehet semmit, hiszen az IE nyel¬vekben nem lehet úgy megfogalmazni a mondatokat, hogy a szereplők nemét homályban hagyjuk. A generalizálódás ellen azonban, ha az félre¬értést okozhat, sokmindent tehet. A fordítás során eltűnő személyes név¬másokat nagyon sokféle eszközzel - vezetéknévvel, keresztnévvel, becenév¬vel, gúnynévvel, a szereplő foglalkozásának, korának, családi állapotának megnevezésével stb. - pótolhatja. Ezek nem semleges nyelvi eszközök, a közülük való választás sok szempont egyidejű mérlegelését kívánja a fordí¬tótól.
Mivel a személyes névmások konkretizáló fordítása többletinformációt visz a célnyelvi szövegbe, ezt a műveletet a fordítói tevékenységre általában jellemző explicitáció egyik megnyilvánulásának tartjuk.
2. GRAMMATIKAI FELBONTÁS ÉS FELEMELÉS
2.1. Mondathatárok felbontása (több mondat)
2.2. Mondategységek felemelése a mondat szintjére (több mondategység)
2.2.1. Főnévi szerkezetek felemelése a mondat szintjére
2.2.2. Melléknévi és határozói igenévi szerkezetek felemelése
2.2.3. Főnévi igenévi szerkezetek felemelése
A mondategészek felbontásáról általában elmondható, hogy jórészt fakul¬tatív átváltási művelet. Az alanyok különbözősége lehet ugyan oka a fel¬bontásnak, de nem teszi kötelezővé. Általában egyetlen olyan különbség sincs a nyelvek között sem a nyelvi rendszer, sem a nyelvhasználat szintjén, amely kötelezővé tenné a mondathatárok megváltoztatását a fordításban. Pl. egyetlen nyelvi rendszernek sincsen olyan tulajdonsága, amely kizárná bizonyos hosszúságon túlmenő mondatok szerkesztését.